សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Tuesday, August 28, 2012

MohaHong CD 01

Texte alternatif

Mohahang01
 
០១. ហង្ស (ហេង ប៊ុនលាភ)   DownLoad
០២. ថែបងសម្រាប់គេ (គឹម កែវមរកត)  DownLoad
០៣.​ ស្នេហ៍ទឹកកក(ឈុំ កំសត់)   DownLoad
០៤. បីនាទីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អូន(ចិន្តា វីតា)   DownLoad
០៥. អារម្មណ៍មនុស្សម្នាក់មិនអស់ចិត្ត(ជួន អមរិទ្ធ)   DownLoad
០៦. ចង់បានស្នេហ៍ស្មោះ(ធី វណ្ណនីដា)   DownLoad
០៧. ហេតុផលតែមួយគឺបងស្រលាញ់អូន(ឈុំ កំសត់)  DownLoad
០៨. សុំត្រឹមមួយម៉ាត់(ប៉ែន ចននី)   DownLoad
០៩. គ្មានបងក៏អូនមិនស្លាប់(គឹម កែវមរកត)   DownLoad
១០. គង់តែនឹងបែក(ជួន អមរិទ្ធ)   DownLoad
 
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD
 

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01