សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Wednesday, January 9, 2013

M Production 50 HQ


M Production 50 HQ

គ្មានឱកាស - គូម៉ា 

បងបារម្ភព្រោះខ្លាចបាត់បង់អូន - វិជ្ជបុត្រ

គ្មានអ្នកណាចង់បែកពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ 

Texte alternatif

សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា

ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD
 

ចំណងជើងបទចម្រៀង៖

០១. គ្មានឱកាស - គូម៉ា + Narith  Download

០២. ឈឹចាប់ម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាដឹង - Kell
Download

០៣. គ្មានអ្នកណាចង់បែកពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ - Narith
Download

០៤. ទឹកភ្នែកហូរក្លាយជាទម្លាប់ - តាក់ម៉ា
Download
 
០៥. បងបារម្ភព្រោះខ្លាចបាត់បង់អូន - វិជ្ជបុត្រ 
Download
 
០៦. Who Can Love You - Lady 
Download

០៧. ពេលស្រឡាញ់បងក៏ជាពេលអូនហូរទឹកភ្នែក - Kell
Download

០៨. ទឹកភ្នែកអូនជាបេះដូងរបស់បង - Vanna Sack
Download

០៩. គ្មានពាក្យតវ៉ាបើនាងនិងគេស្រឡាញ់គ្នា - Narith
Download

១០. គេមកសុំសង្សារវិញ - វិជ្ជបុត្រ
Download

1listenខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ 

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01