សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Monday, January 14, 2013

Big man CD.vol23 | Dork Dongherm Derm3 Srolanh Oun

Big man CD.vol23
Bong Prom Cher Chab Min Prom Chob Srolanh
Songsa Chas Mneak Nis Nov Tae Trov Ka Oun
Kom Tver Oy Bong Yum Tam

Texte alternatif

សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD
TRACKLIST

01. Bong Prom Cher Chab Min Prom Chob Srolanh (Sem) | Download

02. Jouy Bongrean Oun Ouy Jes Kat Chit Pi Bong Phong (Dalex) | Download

03. Songsa Chas Mneak Nis Nov Tae Trov Ka Oun (That) | Download

04. Klaeng Sne Prot Kou (Tola) | Download

05. Dork Dongherm Derm3 Srolanh Oun (Sem) | Download

06. Kom Sman Tha Mean Tae Bong Del Jes Brer Peak Cher (Dalex) | Download

07. Min Jong Khernh Tek Pneak Oun (That) | Download

08. Kom Tver Oy Bong Yum Tam (Tola) | Download

09. Tek Pneak Anit Mjas (Dalex) | Download

10. Ter Neak Na Brab Oy Oun Chob Srolanh Bong (Sem) | Download


1listenខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ 

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01