សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Wednesday, October 24, 2012

Sunday CD Vol 140 សង្សារតែឈ្មោះ

Sunday CD Vol 140
ស្អែកឈប់យំ - ហង្ស ឧត្តមម៉ានី

ទះថ្ពាល់ស្តាំ អង្អែលថ្ពាល់ឆ្វេង

Texte alternatif

សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា

ចំណងជើងបទចម្រៀង៖


01. សង្សារតែឈ្មោះ - សុខ ពិសី DownloaD
02. ទះថ្ពាល់ស្តាំ អង្អែលថ្ពាល់ឆ្វេង- ខាន់ ជែមស៍ DownloaD 
03. ស្អែកឈប់យំ - ហង្ស ឧត្តមម៉ានី DownloaD
04. ដើម្បីបង - សុខ ពិសី DownloaD
05. ធ្វើដើម្បីខ្លួនឯង កុំដើម្បីបងពេក - ខាន់ ជែមស៍ DownloaD
06. កំដរសង្សារគេឈឺចាប់ - ខាន់ ជែមស៍  DownloaD
07. ណាត់អូនបែកគ្នា - ហង្ស ឧត្តមម៉ានី DownloaD
08. ថាអូនល្ងង់ក៏បាន - សុខ ពិសី DownloaD
09. ជួបស្នេហ៍នៅភ្នំពេញ - ខាន់ ជែមស៍ DownloaD
10. បង្រៀនបេះដូងឱ្យចេះផឹកស្រា - ហង្ស ឧត្តមម៉ានីDownloaD
DownloaD Full AllbumP
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD
សូមអរគុណចំពោះការចួលមកកាន់ទំពរ័របស់យើងខ្ញុំ

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01