សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Monday, October 22, 2012

M Production 45

M Production 45
ខូចចិត្តទើបផឹកស្រា - តាក់ម៉ា

Texte alternatif

 
 
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា

ចំណងជើងបទចម្រៀង៖
 ខូចចិត្តទើបផឹកស្រា - តាក់ម៉ា
 បើគេស្មោះបងក៏មិនខូចចិត្ត - វិបុត្រ០១. ខូចចិត្តទើបផឹកស្រា - តាក់ម៉ា DownLoad
០២. នឹកសង្សារ - គូម៉ា DownLoad
០៣. បើគេស្មោះបងក៏មិនខូចចិត្ត - វិបុត្រ DownLoad
០៤. គ្មានហេតុផលឱ្យបងស្រឡាញ់គេម្ដងទៀត - តាក់ម៉ា & គូម៉ា DownLoad
០៥. ហេតុអ្វីបងចូលចិត្តធ្វើឱ្យអូនខឹងនិងស្អប់បង - តាក់ម៉ា DownLoad
០៦. បែកទាំងបង្ខំអារម្មណ៍នៅស្រឡាញ់ - គូម៉ា DownLoad
០៧. មនុស្សដែលអូនក្បត់នៅរង់ចាំ - វិបុត្រ DownLoad
០៨. ហេតុតែស្រឡាញ់ - តាក់ម៉ា DownLoad
០៩. ស្រឡាញ់តែមិនអាចស្មោះ - គូម៉ា DownLoad
១០. ចប់ភារៈគេចមនុស្សកម្ដរ - តាក់ម៉ា  DownLoad
DownLoad Full Albump
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD

 0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01