សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Thursday, September 20, 2012

Sunday CD.Vol.138

Texte alternatif

Sunday CDVol.138
០១. សង្សាលួចលាក់ (ឆាយ វិរយុទ្ធ)  DownLoad

០២. ត្រឹមជាសង្សាលួចលាក់តែអុនស្រឡាញ់បង(អ៊ីវ៉ា) DownLoad
០៣. ស្អប់ខ្លួនឯងដែលស្រឡាញ់អូន (យុទ្ធ)  DownLoad
០៤. ទឹកភ្នែកមួយលានតំណក់ (សវណ្ណារី)  DownLoad
០៥. ចង់ស្ដាប់ពាក្យកុហក់របស់បង (ស្រីនាង) DownLoad
០៦. បើអូននឹកគេអោបបងជំនួសបានអត់ (យុទ្ធ+អ៊ីវា) DownLoad
០៧. ចង់ប្រាប់គេថាអូនជាសង្សាបង( ស្រីនាង) DownLoad
០៨. អ្នកណាអោយអូនឃ្លាត (យុទ្ធ)  DownLoad
០៩. ដឹងថាអាណិតនៅតែស្រលាញ់ (យុទ្ធ) DownLoad
១០. ឃើញបងឈឺទើបអូនស្រឡាញ់បង (អ៊ីវា) DownLoad
 
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD
 

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01