សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Thursday, June 13, 2013

Big man CD Vol 25 HD

Big man CD Vol 25 HD
បើសិនជាអាចបងចង់ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់នោះ
ពីមនុស្សម្នាក់ដែលអូនទាត់ចោល
សង្សារគេនេះស្រទ្បាញ់បងហើយ

Texte alternatif

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like) 
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា 
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD

01.បើសិនជាអាចបងចង់ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់នោះ-That​ BOX || Mediafire 

02.100% - Dalex BOX || Mediafire

03.ពីមនុស្សម្នាក់ដែលអូនទាត់ចោល -Mario BOX || Mediafire

04.សង្សារគេនេះស្រទ្បាញ់បងហើយ -​​​ Noy BOX || Mediafire

05.ធ្វើខ្លួនដូចមនុស្សស្មោះ  - Sam BOX || Mediafire

06.ហេតុផលក្បត់ - Tola BOX || Mediafire

07.ទោះបងជានាក់ក្បត់ - ​ Ella BOX || Mediafire

08.ស្រទ្បាញ់អូនស្មោះគេ - Phakrinha BOX || Mediafire

09.កុំមកស្រទ្បាញ់អូនបញ្ឍឺគេ - Phalika BOX || Mediafire

10.អស់មនុស្សស្មោះត្រឹមអូន - Chan BOX || Mediafire


1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ 
Production : Bigman
Artist : That, Dalex, Mario, Noy, Sam, Tola, Ella, Phakrinha, Phalika, Chan
File : MP3
Bitrate : 192kbps
Quality : High
 

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01