សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Thursday, June 13, 2013

Big man CD Vol 26 HD

Big man CD Vol 26 HD
មុនទៅត្រូវសងបេះដូងអូនមកវិញ
អស់សិទ្ធថែអូន
ចង់ឲ្យអូនកុហកថានៅស្រទ្បាញ់បង 

Texte alternatif

សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like) 
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា 
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CD

01.មុនទៅត្រូវសងបេះដូងអូនមកវិញ-NoyBOX || Mediafire

02.អស់សិទ្ធថែអូន - Sam BOX || Mediafire

03.ចង់ឲ្យអូនកុហកថានៅស្រទ្បាញ់បង-Tola BOX || Mediafire

04.ចង់ឲ្យបងស្មោះពិបាកខ្លាំងម្លេះ-Noy BOX || Mediafire

05.កាលណាមេឃភ្លឺ-Sam BOX || Mediafire

06.កាលវិភាគសម្រាប់នឹក-Tola BOX || Mediafire

07.ត្រឹមថាអូនក្បត់ - Noy BOX || Mediafire

08.សង្សារខ្ញុំជាមនុស្សសាវា-Sam BOX || Mediafire

09.ជួបមនុស្សស្មោះនឹកមនុស្សស្រទ្បាញ់-Tola BOX || Mediafire

10.អូនមិនអាចហាមឃាត់ចិត្តគេបានទេ-Noy BOX || Mediafire

1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ
Production : Bigman
Artist : Noy, Sam, Tola
File : MP3
Bitrate : 192kbps
Quality : High
 

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01