សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like) សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំបូរទ្រព្យធនសំរាប់ការចុ(Like)

Wednesday, March 13, 2013

Sunday CD Vol 146 HD

Sunday CD Vol 146
មនុស្សប្រុសមិនខូចស្រីមិនស្រទ្បាញ់ - អាន គុណកូទ្បា
មនុស្សប្រុសល្អៗស្រទ្បាញ់មិនកើត - អ៊ីវ៉ា 
ទុកពេលឲ្យបងមួយអាទិត្យ - សុខ ស្រីនាង
សូមអោយអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងសំបូរណ៌ទ្រព្យធនសំរាប់ការចុច(Like)
សូមសណ្ដាប់កំសាន្តនឹងទាញយកដោយក្ដិរីករាយទាំងអស់គ្នា
ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តនូវបទទាំងនេះសូមជួយទិញOriginal CDចំណងជើងបទចំរៀង

01-មនុស្សប្រុសមិនខូចស្រីមិនស្រទ្បាញ់ - អាន គុណកូទ្បា​ Download
02-មនុស្សប្រុសល្អៗស្រទ្បាញ់មិនកើត - អ៊ីវ៉ា Download
03-ទុកពេលឲ្យបងមួយអាទិត្យ - សុខ ស្រីនាង Download
04-ប្រុសកាលីប - អ៊ីវ៉ា Download
05-នៅតែនឹកសង្សារចាស់ - អាន គុណកូទ្បា Download
06-ឱបអូនមួយដងទៀតបានទេ - អាន គុណកូទ្បា Download
07-ឈឺខ្លាំងនៅពេលយំ - សុខ ស្រីនាង Download
08-យំពេលនេះដើម្បីបំភ្លេចបងរហូត - អ៊ីវ៉ា Download
09-ក្នុងលោកនេះគ្មានអ្នកណាស្រទ្បាញ់អូនជាងបងទេ - អាន គុណកូទ្បា Download
10-មាននឹកអូនទេ - សុខ ស្រីនាង Download


1listen ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំរៀង សូមអរគុណចំពោះការចូមមកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ 

0 comments:

Post a Comment

MohaHong Productoin

RASMEY HANG MEAS


465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440

SUNDAY PRODUCTIN


138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120

TOWN PRODUCTION

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

M Productoin


44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01